Jury Members

The list of jury members for CFO100 2019 is given below:

 • Ajay Seth
 • Anil Parashar
 • Bhaskar Bodapati
 • Durgashankar Subramaniam
 • Giri Giridhar
 • Jaimin Bhatt
 • Milind Sarwate
 • NVP Tendulkar
 • P K Ghose
 • Rupa Vora
 • Sathya Kalyanasundaram
 • Seturaman Mahalingam
 • Suresh C Senapaty
 • T V Mohandas Pai
 • Yogesh Dhingra